Wpłata podatku pobranego przez inkasenta po terminie.

Rada gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

Zgodnie z art. 47 § 4a ustawy Ordynacja podatkowa terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy.

Niewpłacony w terminie płatności dla inkasenta pobrany podatek staje się zaległością podatkową stosownie do art. 51 § 1 w związku z § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Od niewpłaconego w terminie płatności pobranego podatku, inkasent nalicza odsetki za zwłokę, zgodnie z art. 53 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Odsetki za zwłokę nalicza się od dnia następującego po dniu upływu terminu, w którym inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego (art. 53 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa). Stosownie natomiast do § 4 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. poz. 703), odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego, włącznie z tym dniem.