Przerwanie biegu terminu przedawnienia w przypadku upadłości podatnika.

Zagadnienie biegu terminu przedawnienia podatnika w upadłości regulują przepisy art. 70 § 3 i § 3a ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z ww. przepisami art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Natomiast jeżeli ogłoszenie upadłości nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości

Uwaga: Na mocy ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ze zm.), w dniu 24.3.2020 r. wszedł w życie art. 239a ustawy Prawo upadłościowe, na mocy którego zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Regulacja ta ma charakter ogólny i nie dotyczy przypadków regulowanych ustawami szczególnymi, które inaczej określają przerwanie biegu terminu przedawnienia (np. zgodnie z art. 70 § 3 i 3a Ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości). (Na podstawie: Uzasadnienie, Druk sejmowy Nr 3480, s. 19–20).

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego przerywa zatem ogłoszenie upadłości, a nie zgłoszenie wierzytelności.