Przedawnienie zobowiązania podatkowego za 2017 r.

Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,  w którym upłynął termin płatności podatku, niemniej bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany lub zawieszony.

Czy bieg terminu przedawniania zobowiązania podatkowego został zawieszony na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych? Zgodnie z ww. przepisem, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Powyższy przepis wywołał wiele wątpliwości na tle interpretacyjnym.

Pod pojęciem ”przepisy prawa administracyjnego”, użytym w art. 15zzr ust. 1 ustawy rozumieć należy również przepisy zawarte w ustawach podatkowych (wyrok NSA z 19.10.2021 r., sygn. akt III FSK 3975/21, z 2.12.2021 r., sygn. akt III FSK  4321/21).

Wobec istnienia nie dających się usunąć w sposób jednoznaczny wątpliwości odnośnie do znaczenia występującego w art. 15 zzr ust. 1 pkt 2 ustawy COVID-19 terminu “przepisy prawa administracyjnego”, co z kolei przekłada się na wykładnię tego przepisu w całości, należy zastosować zasadę ustanowioną w art. 2a Ordynacji podatkowej, czyli wątpliwości rozstrzygnąć na korzyść strony (wyrok NSA
z 10.12.2021 r. sygn. akt III FSK 4552/21).

Podstawa zawieszenia biegu terminu prawa administracyjnego, jakim jest termin przedawnienia, istniała w porządku prawnym, w okresie od 31 marca do 23 maja 2020 r., łącznie przez okres 54 dni (wyrok NSA z 7.06.2022 r. sygn. akt III FSK 5032/21).

Bieg terminów opisanych w art. 15zzr ust. 1 Covid uległ zawieszeniu na okres od dnia 14 marca 2020 r. (włącznie) do dnia 23 maja 2020 r. (włącznie) (wyrok NSA: z 15.02.2022 sygn. akt  III FSK 4834/21).

NSA postanowieniem z 11.10.2022 r. sygn. akt I FSK 2545/21 postanowił przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA następujące zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości:

•1. Czy art. 15 zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, ze zm.) dotyczy również wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego?

•2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi dotyczącej zagadnienia pierwszego, czy art. 15 zzr ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. powinien być interpretowany w ten sposób, że z uwagi na wynikający z art. 2 Konstytucji RP ochronny charakter wskazanych w nim terminów, wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu tych terminów może mieć miejsce jedynie na korzyść podatników?

Do dnia dzisiejszego skład siedmiu sędziów NSA nie wydał rozstrzygnięcia.

Gdyby przyjąć, że art. 15 zzr ust. 1 ustawy antycovidowej dotyczył zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa podatkowego oraz zastosować dłuższy, 71 dniowy, termin zawieszenia biegu terminu przedawnienia – oznaczałoby to przesunięcie daty przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok 2017 (bez przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia na podstawie innych przesłanek) z dnia 1 stycznia 2023 r. na dzień 13 marca 2023 r. Oznacza to zatem, że zobowiązanie podatkowe za 2017 r. (wobec którego nie zastosowano przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia na podstawie innych przesłanek) jest na dzień dzisiejszy zobowiązaniem przedawnionym bez względu na to czy art. art. 15 zzr ust. 1 ustawy antycovidowej dotyczył zobowiązań podatkowych i bez względu na to jaki byłby termin zawieszenia biegu terminu przedawniania.