Upadłość podatnika – i co dalej?

Ogłoszenie upadłości podatnika oznacza, że pojawiają się istotne zmiany zasad dochodzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności otwiera wierzycielowi drogę do uzyskania zaspokojenia w postępowaniu upadłościowym, a zatem jest to pierwszy krok, który winien być podjęty przez wierzyciela.

Zasady postępowania organu podatkowego w stosunku do podatnika podatków i opłat lokalnych w upadłości to temat warsztatów online 30 marca br. “Upadłość podatnika podatków i opłat lokalnych”,

Program warsztatów:

UPADŁOŚĆ PODATNIKA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Ogłoszenie upadłości podatnika podatków i opłat lokalnych zobowiązuje organ podatkowy do postępowania zgodnie z regułami wyznaczonymi przez ustawę Prawo upadłościowe.

  1. Wpływ daty upadłości podatnika podatków i opłat lokalnych na realizację zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz przedawnienie zobowiązań podatkowych. Stosowanie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w miejsce ustawy Ordynacja podatkowa. Zawieszenie i umorzenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Przerwanie biegu terminu przedawniania.
  2. Zgłoszenie wierzytelności do syndyka jako podstawa do uzyskania zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Obowiązek zgłoszenia wierzytelności za pomocą systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Założenie konta podmiotu.
  3. Pismo nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. Elementy zgłoszenia wierzytelności wynikające z przepisów ustawy Prawo upadłościowe. Dowody stwierdzające istnienie wierzytelności. Kategoria, do której wierzytelność ma być zaliczona. Zabezpieczenia związane z wierzytelnością. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszczane na liście wierzytelności.
  4. Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności po upływie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Obowiązek zapłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
  5. Wymagalność zobowiązań podatkowych upadłego. Zaspokajanie odsetek za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Odsetki od wierzytelności istniejących w dniu ogłoszenia upadłości przypadających za okres po dniu ogłoszenia upadłości.
  6. Podatki i opłaty lokalne związane z likwidacją masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości jako koszty postępowania upadłościowego. Zasada zaspakajania w pierwszej kolejności z masy upadłości kosztów postępowania. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych po ogłoszeniu upadłości jako inne zobowiązania masy upadłości. Zaspokajanie odsetek za zwłokę w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum.
  7. Zasady składania deklaracji podatkowych po ogłoszeniu upadłości podatnika. Upadły jako podatnik podatków i opłat lokalnych. Podpisywanie deklaracji podatkowych. Status syndyka w postępowaniu.
  8. Kategorie należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości. Podatki i opłaty lokalne jako kategoria druga. Kategoria trzecia – odsetki od należności ujętych w kategorii drugiej. Kolejność zaspokajania według przepisów ustawy Prawo upadłościowe.
  9. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego.
  10. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – odrębne zasady uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe. Ustalenie planu spłaty wierzycieli. Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego.