Program pomocy publicznej – ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:
a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym stanowi pomoc na inwestycje w gospodarstwie rolnym powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych, o której mowa w art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327/1 z 21.12.2022).

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym to program pomocy o numerze SA.106524.

Czas trwania pomocy o numerze SA.106524: 01.01.2023 – 31.12.2027.

Program pomocy o numerze SA.106524 zastąpił program o numerze SA.40223 (2014/XA).