Zmiany w tajemnicy skarbowej.

Dz. U. poz. 511 z 17 marca 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Przepis art. 2 ww. ustawy dodaje nowy przepis w ustawie Ordynacja podatkowa – art. 298a w brzmieniu:

§ 1. Organy podatkowe inne niż organy Krajowej Administracji Skarbowej udostępniają ministrowi
właściwemu do spraw informatyzacji dane objęte tajemnicą skarbową
w zakresie niezbędnym do udostępnienia przez tego ministra usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych.
§ 2. Dane, o których mowa w § 1, są udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa do dnia 31 grudnia 2024 r. minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę online polegającą na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system teleinformatyczny jest zintegrowany z tą usługą, innych niż organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Przepis art. 2 i art. 3 ustawy obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r.

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa umożliwią w przyszłości dokonywanie płatności za podatki lokalne za pomocą aplikacji mObywatel przez podatnika podatków lokalnych.