Nowy wzór upoważnienia do kontroli podatkowej.

Zgodnie z art. 283 ustawy Ordynacja podatkowa kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego pracownikom urzędu gminy (miasta). przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) albo skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

W Dz. U. poz. 522 z 20 marca 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W) określa załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 kwietnia 2023 r. Traci tym samym moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej (Dz. U. poz. 1414).