Kolejność podejmowania uchwał dotyczących opłaty od domków letniskowych.

Rada gminy może zrezygnować z określania wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i postanowić, że właściciele tych nieruchomości będą uiszczali opłatę wyliczaną w oparciu o stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Wynika to z przepisu art. 6j ust. 3ba ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rada gminy podejmuje uchwały w następującej kolejności:

  • w pierwszej kolejności powinna podjąć uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • następnie powinna ustalić stawkę opłaty dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (czyli stawkę opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości),
  • dopiero funkcjonowanie w obiegu prawnym powyższych uchwał daje radzie gminy możliwość nałożenia, w drodze uchwały, obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie art. 6j ust. 3ba w związku z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Co istotne, podejmując uchwałę na podstawie art. 6j ust. 3ba ustawy, rada gminy nie posiada delegacji ustawowej do ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek odrębnej niż ta, która została już wcześniej określona na postawie art. 6k ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6c ust. 2 i art. 6j ust. 3 ustawy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym zakresie obowiązuje stawka opłaty ustalona dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Źródło: Uchwała Nr 15.259.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 r.