Podatek od nieruchomości od gruntów gminy położonych na terenie innej gminy.

Czy gmina, która nabyła w drodze dziedziczenia prawo współwłasności nieruchomości położonej na terenie innej gminy jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości czy korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

Gminie będącej współwłaścicielem zabudowanej działki położonej na terenie innej gminy przysługuje na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienie podatkowe, w myśl którego zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Zwolnienie ustanowione w art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma zastosowanie do wszystkich przedmiotów opodatkowania wskazanych w tym przepisie będących własnością gmin, niezależnie od tego, czy są one położone w granicach gmin będących ich właścicielami, czy na obszarze innych gmin.

Wykładnia systemowa wewnętrzna i zewnętrzna oraz celowościowa nie daje podstaw do uznania, że beneficjentem zwolnienia ustanowionego w art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest gmina będąca właścicielem przedmiotów opodatkowania, które są wskazane w tym przepisie i dodatkowo położone są w granicach tej gminy.

Stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem m. in. ust. 6. Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Źródło: wyrok WSA w Gliwicach z 30 czerwca 2022 r. sygn. akt I SA/Gl 226/22