Moment zastosowania środka egzekucyjnego.

Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, o czym stanowi art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

Katalog środków egzekucyjnych odnoszących się do należności pieniężnych, którymi są m.in. należności podatkowe, określa art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zaliczając do nich m. in. egzekucję: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z innych wierzytelności pieniężnych, z ruchomości, z nieruchomości.

Poszczególne przepisy działu II “Egzekucja należności pieniężnych” ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazują moment zastosowania danego środka egzekucyjnego.

W przypadku egzekucji z pieniędzy: stosownie do art. 71e § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucja z pieniędzy jest zastosowana z chwilą wystawienia pokwitowania pobrania.

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę: stosownie do art. 72 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi

W przypadku egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej: zgodnie z art. 79 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie świadczeń jest dokonane z chwilą doręczenia organowi rentowemu zawiadomienia o zajęciu tej części przysługujących zobowiązanemu świadczeń, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi.

W przypadku egzekucji z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych: stosownie do art. 80 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi.

W przypadku egzekucji z ruchomości: zgodnie z art. 98 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie ruchomości następuje przez wpisanie jej do protokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny.

W przypadku egzekucja z nieruchomości: stosownie do art. 110c § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie nieruchomości jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dla zobowiązanego, aby zapłacił egzekwowaną należność pieniężną wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania wartości nieruchomości (również dla małżonka zobowiązanego i innego podmiotu, na który przeniesiono prawo własności nieruchomości).