Współwłasność osoby fizycznej i Skarbu Państwa w podatku rolnym.

W jednym z ostatnich wyroków dotyczących podatku rolnego – wyroku z 1.12.2021 r. sygn. akt III FSK 4286/21 Naczelny Sąd Administracyjny określił sposób powstania zobowiązania podatkowego w podatku rolnym w przypadku współwłasności gruntu rolnego osoby fizycznej wraz ze Skarbem Państwa.

Skarb Państwa jest osobą prawną wyłączoną z obowiązków związanych z deklarowaniem i opłacaniem podatku rolnego.

Zgodnie z art. 3a pkt 1 ustawy o podatku rolnym obowiązek podatkowy w podatku rolnym nie dotyczy Skarbu Państwa. W sytuacji, gdy dany podmiot nie podlega obowiązkowi podatkowemu nie obowiązuje go także obowiązek składania deklaracji. Skoro Skarb Państwa nie podlega obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku rolnego, to Skarb Państwa nie ma też obowiązku składania deklaracji na ten podatek.

Osoba fizyczna, która jest współwłaścicielem gruntu rolnego wraz ze Skarbem Państwa również nie ma obowiązku składania deklaracji.

Skoro osoba fizyczna nie ma obowiązku składania deklaracji na podatek rolny (zasadniczo dla osoby fizycznej na podstawie art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym wysokość podatku rolnego ustala organ podatkowy w formie decyzji) i nie ma tego obowiązku też Skarb Państwa, to w przypadku gdy obie te osoby są współwłaścicielami gruntów rolnych nie może to prowadzić do powstania obowiązku składania deklaracji po stronie którejś z nich – w tym wypadku osoby fizycznej.

Podstawę prawną do wydania decyzji obejmującej nieruchomości stanowiące współwłasność osoby fizycznej wraz ze Skarbem Państwa powinien stanowić art. 21 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa (w związku z art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym), zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania.

Wyrok NSA z 1.12.2021 r. sygn. akt III FSK 4286/21