Dalszy i kolejny tytuł wykonawczy – różnice i podobieństwa.

Wierzyciel jest uprawniony do wydania dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego w przypadkach określonych odpowiednio w art. 26c i art. 26ca ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji.

RÓŻNICE

Zgodnie z art. 26c § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wydaje dalszy tytuł wykonawczy w przypadkach:Zgodnie z art. 26ca ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel wystawia kolejny tytuł wykonawczy w razie potrzeby:  
1)    prowadzenia egzekucji przez więcej niż jeden organ egzekucyjny,
2)    nieposiadania przez organ egzekucyjny właściwy do ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej dotychczasowego tytułu wykonawczego,
3)    zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową, w tym hipoteką morską przymusową.  
1)    zabezpieczenia na nieruchomości lub egzekucji z nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, zwanego dalej „majątkiem wspólnym” – w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny;
2)    egzekucji z przedmiotu hipoteki przymusowej – w przypadku przeniesienia tego przedmiotu na podmiot inny niż zobowiązany.  

PODOBIEŃSTWA

Dalszy tytuł wykonawczy:Kolejny tytuł wykonawczy:
poz. 1 „Numer tytułu wykonawczego” – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego,poz. 1 „Numer tytułu wykonawczego” – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego,
poz. 2 „Data wystawienia” – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego,poz. 2 „Data wystawienia” – wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego tytułu wykonawczego,
Część H – zawiera informację wierzyciela o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.Część H – zawiera informację wierzyciela o nadaniu temu tytułowi klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej.
Nie doręcza się zobowiązanemu odpisu dalszego tytułu wykonawczego (art. 26c § 4ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji).Nie doręcza się odpisu kolejnego tytułu wykonawczego – zobowiązanemu, małżonkowi zobowiązanego, aktualnemu właścicielowi przedmiotu hipoteki przymusowej (art. 26ca § 4 w związku z art. 26c § 4 ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji).