Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 2021 roku

Styczeń 2021 r. to ostatni miesiąc do zakupu oleju napędowego, dla producentów rolnych którzy z ceny zakupu tego oleju chcą odzyskać podatek akcyzowy.

Stawka zwrotu.

W Dz. U. poz 2435 zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2021 r. wynosi 1,00zł na 1 litr oleju.

Terminy składnia wniosków.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w 2021 r. składa się w terminach:

  • od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Limit zwrotu.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych,
  • 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Podstawa do zwrotu: faktura vat oraz faktura uproszczona (paragon z NIP).

Najczęściej aktualnie zadawanym pytaniem z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest pytanie o możliwość otrzymania zwrotu na podstawie faktur uproszczonych lub paragonów fiskalnych potwierdzających zakup oleju napędowego w związku z brzmieniem art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przepis ten wskazuje, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się faktury VAT albo ich kopie.

W “Najczęściej zadawanych pytaniach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego” z 8 lipca 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytanie nr 28: Czy producent rolny może załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej fakturę uproszczoną, w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro) nie zawierającą imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów? wskazuje, że podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla producenta rolnego, może stanowić faktura uproszczona (paragon z NIP) albo jej kopia.

Szerzej o tym we wpisie: https://podatkowyreferat.online/2020/07/13/paragon-z-nip-do-zwrotu-podatku-akcyzowego/

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-zwrotu-podatku-akcyzowego-od-zakupionego-paliwa-rolniczego

Podsumowując:

Dla producenta rolnego posługującego się identyfikatorem podatkowym NIP podstawą do zwrotu podatku akcyzowego jest:

  • faktura VAT (lub kopia),
  • faktura uproszczona (paragon z NIP) (lub kopia).

Fakturę uproszczoną można wystawić, gdy kwota należności nie przekracza 450 zł, faktura uproszczona może nie zawierać danych: imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług oraz ich adresu, powinna zawierać numer NIP.

Dla producenta rolnego posługującego się identyfikatorem podatkowym PESEL podstawą do zwrotu podatku akcyzowego jest:

  • faktura VAT (lub kopia) (bez numeru PESEL, bez numeru NIP).

Wkrótce udostępniony zostanie nowy e-book “Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Orzecznictwo 2015 – 2020” – okładka po lewej stronie zdjęcia. Zainteresowanych tą tematyką zapraszam do zakupu.