Odroczenie i rozłożenie na raty w RB-27S za 2020 r.

Czy i jak wykazywać dane w kolumnie 15 sprawozdania Rb-27S za 2020 r. “Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru?

Czy wykazywać skutki rozłożenia na raty i odroczenia w Rb-27S za 2020 r.?

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz.1086) zmianie uległa treść art. 32 w ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374). W art. 32 w ust. 3 zdanie drugie otrzymało brzmienie: „Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych.”

Po zmianie przepis art. 32 ust 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi zatem: „W celu ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat oraz kwoty, o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 3, przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych”.

Oznacza to, że do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat, nie zalicza się skutków finansowych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru.

Przepisy ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, nie wprowadziły zmian do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1564) w zakresie zasad sporządzania sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, w tym w zakresie wykazywania skutków rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku (kol. 15).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej nie jest przepisem wykonawczym do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej jest przepisem wykonawczym do ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), wydanym na podstawie art. 41 ust. 2 tej ustawy. Rozwiązania normatywne zamieszczone w rozporządzeniu są realizacją wytycznych zawartych w ustawie o finansach publicznych i odnoszenie rozporządzenia do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie jest właściwe.

Czym innym jest zatem sposób ustalania części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat, a czym innym prezentacja danych w sprawozdawczości budżetowej.

Ponadto, stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przez dochody podatkowe, które służą do ustalenia wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie rozumie się łączne dochody z tytułu:

 1. podatku od nieruchomości;
 2. podatku rolnego;
 3. podatku leśnego;
 4. podatku od środków transportowych;
 5. podatku od czynności cywilnoprawnych;
 6. podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
 7. wpływów z opłaty skarbowej;
 8. wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
 9. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 10. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast kol. 15 “Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru, jest przeznaczona nie tylko do wykazywania danych w zakresie podstawowych dochodów podatkowych, ale również do innych dochodów, np. do opłaty targowej. czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Reasumując, w przypadku gdy organ podatkowy podejmował decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w 2020 r. skutki tych decyzji wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie 15 “rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru” za rok 2020.

Jak wykazywać decyzje o rozłożeniu na raty w Rb-27S ?

Zgodnie z § 3 ust. 1 zał. nr 36 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, w kolumnie “Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru – wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy. Skutki finansowe wykazane w tej kolumnie powinny były wynikać z decyzji organu podatkowego, zarówno w zakresie bieżących, jak i zaległych należności. W przypadku podjęcia przez organ podatkowy decyzji o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej, skutki finansowe wynikające z tych decyzji powinny były być wykazywane za kolejne okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja.

Art. 32 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa zakres danych uwzględnianych przy wyliczaniu wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (tj. wskaźników G, Gg, P, Pp, W i Ww) oraz kwot, o których mowa wart. 21 a ust. l pkt 3 (tj. kwoty części równoważącej rozdzielanej między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie na uzupełnienie dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych). Z kolei przepis ust. 3 wart. 32 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nakazuje zaliczyć do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, również skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Przez skutki ulg podatkowych należy rozumieć kwoty, które gmina uzyskałaby, gdyby nie podjęła decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych. Z przywołanych przepisów wynika, że do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa przyjmuje się nie tylko dochody, które jednostka samorządu terytorialnego faktycznie uzyskała, ale również dochody które mogłaby uzyskać, gdyby z nich nie zrezygnowała – czyli potencjał dochodowy.

Decyzja o rozłożeniu na raty wykraczająca poza okres sprawozdawczy danego roku oznacza, że gmina nie uzyska faktycznego dochodu w danym roku, a kwota ta zostanie doliczona do potencjału dochodowego gminy. Jeżeli decyzja przesuwa w czasie uzyskanie tego dochodu na rok (lata) następne kwota ta nie jest już ponownie doliczana do potencjału dochodowego gminy. Stąd skutki finansowe wynikające z tych decyzji powinny były być wykazywane za kolejne okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja.

W przypadku gdy organ podatkowy podejmie decyzję w roku 2020, która obejmuje kilka okresów sprawozdawczych – skutki finansowe decyzji wykazuje się w sposób następujący:

 • w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy, w którym wydano decyzję – wykazuje się skutki w wysokości wynikającej z decyzji, po pomniejszeniu o raty płatności, których termin upłynął w tym okresie sprawozdawczym,
 • w sprawozdaniu za kolejne okresy sprawozdawcze do końca danego roku podatkowego, następujące po okresie w którym wydano decyzję – wykazuje się skutki w wysokości pomniejszonej o kolejne raty płatności, których termin upłynął w danym okresie sprawozdawczym,
 • w sprawozdaniu za okres sprawozdawczy w następnym roku (następnych latach), w którym przypadają raty płatności z wydanej decyzji – nie wykazuje się skutków.
Przykład

Decyzją z 10 czerwca 2020 r. rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 15 000 zł. W decyzji ustalono następujące terminy płatności:

I rata płatna do 31 lipca 2020 r. w kwocie 1000 zł,

II rata płatna do 31 sierpnia 2020 r. w kwocie 1000 zł,

● III rata płatna do 30 września 2020 r. w kwocie 1000 zł,

IV rata płatna do 31 października 2020 r. w kwocie 1000 zł,

V rata płatna do 30 listopada 2020 r. w kwocie 1000 zł,

VI rata płatna do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 1000 zł,

VII rata płatna do 31 stycznia 2021 r. w kwocie 1000 zł,

VIII rata płatna do 28 lutego 2021 r. w kwocie 1000 zł,

IX rata płatna do 31 marca 2021 r. w kwocie 1000 zł,

X rata płatna do 30 kwietnia 2021 r. w kwocie 1000 zł,

XI rata płatna do 31 maja 2021 r. w kwocie 1000 zł,

XII rata płatna do 30 czerwca 2021 r. w kwocie 1000 zł,

XIII rata płatna do 31 lipca 2021 r. w kwocie 1000 zł,

XIV rata płatna do 31 sierpnia 2021 r. w kwocie 1000 zł,

XV rata płatna do 30 września 2021 r. w kwocie 1000 zł.

Wykazywanie danych w kol. 15 Rb-27S:

W sprawozdaniu sporządzanym na 30 czerwca 2020 r. wykazuje się skutek w kwocie 15 000 zł (nie upłynął żaden termin płatności z decyzji).

W sprawozdaniu na 30 września 2020 r. wykazuje się skutek w kwocie 12 000 zł (15 000 zł – 3 000 zł, zmniejszenie o 3 raty, których termin upłynął w tym okresie sprawozdawczym).

W sprawozdaniu na 31 grudnia 2020 r. wykazuje się skutek w kwocie 9 000 zł (15 000 zł – 6 000 zł; zmniejszenie o 6 rat, których termin upłynął w tym okresie sprawozdawczym).

W sprawozdaniu na 31 marca 2021 r., na 30 czerwca 2021 r. – nie wykazuje się skutków decyzji o rozłożeniu na raty wydanej 10 czerwca 2020 r.