Wniosek o wsparcie z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z Covid-19.

Stosownie do art. 15p ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11) rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020 oraz za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zgodnie z uchwałą Nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 26) gminy wskazane w załączniku nr 7 do uchwały mogą otrzymać wsparcie w kwocie całkowitej 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wysokość wsparcia

Wsparcie wynosi 80% utraconych przez gminę dochodów z tytułu wprowadzenia, za wybrane albo wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

  • usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),
  • usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

W przypadku gdy z wniosków o przyznanie wsparcia wynika przekroczenie kwoty całkowitej 1 000 000 tys. zł, wsparcie to ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w sposób zapewniający nieprzekroczenie tej kwoty.

Wniosek o wsparcie

Wsparcie jest udzielane na wniosek jednostki składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do właściwego wojewody. Gmina może złożyć wyłącznie 1 wniosek o przyznanie wsparcia ze środków w kwocie całkowitej 1 000 000 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi.

Zgodnie z § 6a ust. 1 uchwały Nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 26), wnioski o przyznanie wsparcia można składać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie tej uchwały. Uchwała weszła w życie 13 stycznia 2021 r., co oznacza, że termin składania wniosków upływa 13 lutego 2021 r.

poz. 2.7 wniosku “Uzasadnienie” wskazuje się kwotę utraconych dochody z tytułu wprowadzenia, za wybrane lub wszystkie miesiące pierwszego kwartału 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.

Wzór wniosku o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin stanowiący zał. nr 2 do uchwały Nr 6 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 26) dostępny tutaj: https://podatkowyreferat.online/m2021000002601/

Przeznaczenie wsparcia

Wsparcie ze środków może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwestycyjnych lub inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi, w szczególności budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:

  1. szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
  2. placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
  3. parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
  4. skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  5. infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia lub rozwoju usług turystycznych, w szczególności dróg, chodników, oczyszczalni ścieków.