Wzrost kosztów upomnienia … od 13 października 2021r.

Obowiązujące rozporządzenie z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej zostanie zastąpione rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67).

Wysokość kosztów upomnienia.

Obecna wysokość kosztów upomnienia, czyli 11,60 zł zostanie zastąpiona wysokością 16 zł.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu rozporządzenia na podstawie danych od wierzycieli oszacowano wysokość kosztów upomnienia na około 15,50 zł. Wysokość kosztów upomnienia została zaokrąglona zgodnie z zasadami matematyki do pełnych złotych, tj. 16 zł.

Wejście w życie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. poz. 67 w dniu 12 stycznia 2021 r., zatem zacznie obowiązywać od 13 października 2021 r.

Przepisy przejściowe – skierowane “przed”, zapłata “po”.

Stosownie do § 2 rozporządzenia do wysokości kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Oznacza to zatem, że do wysokości kosztów takiego upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed dniem 13 października 2021 r. (czyli do 12 października 2021 r. włącznie) należy zastosować koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł. Każde zatem upomnienie wysłane przed dniem 13 października 2021 r. (doręczone zarówno przed dniem, jak i po dniu 13 października 2021 r.) powinno zawierać w swej treści koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł. Nie ma przy tym znaczenia czy wpłata z tego upomnienia zostanie dokonana przed czy po dniu 13 października 2021 r. Wobec tego, w pewnym przedziale czasowym od 13 października 2021 r.do wierzyciela będą wpływały koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł i 16 zł.

Wpływ wysokości kosztów upomnienia na inne przepisy prawa.

Rozporządzenie z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej, wpłynie również na inne przepisy prawa stosowane przez organ podatkowy oraz wierzyciela. Dotyczy to przepisów prawa, w których określone działania zostały uzależnione od wielokrotności kosztów upomnienia.

Od 13 października 2021 r. organ podatkowy będzie wydawał postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia wyłącznie na wniosek, w przypadku gdy kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekroczy 80 zł (pięciokrotności kosztów upomnienia, czyli 5 x 16 zł), w miejsce aktualnie obowiązującej wysokości 58 zł. Stosownie zatem do art. 62 § 4a pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku gdy kwota wpłaty podlegająca zaliczeniu będzie równa lub wyższa 80 zł organ podatkowy będzie zobowiązany z urzędu do wydawania postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty.

Podobnie, zgodnie z art. 67d § 1 w związku z art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy od 13 października 2021 r. będzie mógł z urzędu umarzać w całości lub w części zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekroczy pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, czyli 80 zł, w miejsce aktualnie obowiązującej wysokości 58 zł.

Również, od jest od 13 października 2021 r. wierzyciel będzie mógł, stosownie do art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów upomnienia, czyli 160 zł.

Od dnia wejścia w życie przepisu art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. 20 lutego 2021 r. do 12 października 2021 r. wierzyciel będzie mógł nie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jeżeli łączna wysokość należności pieniężnej, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia nie przekroczy 116 zł.

Pełna treść rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67): https://podatkowyreferat.online/d2021000006701/