Egzekucja administracyjna na miesiąc przed zmianami.

W dniu 20 lutego 2021 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1553, 2070). Jak przedstawia się stan na miesiąc przed tą datą?

Rozporządzenia wykonawcze do egzekucji administracyjnej.

 • wchodzące w życie z dniem 20 lutego 2021 r.
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2083): https://podatkowyreferat.online/d20202083/,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz. U. poz. 2194): https://podatkowyreferat.online/d2020000219401/,
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 poz. 31): https://podatkowyreferat.online/d20210031/.
 • wchodzące w życie z dniem 13 października 2021 r.
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. poz. 67): https://podatkowyreferat.online/d2021000006701/

Więcej na ten temat tego rozporządzenia: https://podatkowyreferat.online/2021/01/15/wzrost-kosztow-upomnienia-od-13-pazdziernika-2021-r/

 • oczekujące na publikację w Dz.U.:
  • rozporządzenie w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej,wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych,wzór kolejnego tytułu wykonawczego,

System teleinformatyczny eTW.

System teleinformatyczny do przekazywania tytułów wykonawczych nie został uruchomiony.

Stosownie do treści art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, Minister Finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, w swoim dzienniku urzędowym oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów o terminie uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych.

Aktualnie obowiązujące wzory tytułów wykonawczych.

Aktualnie obowiązują dwa wzory tytułów wykonawczych stosowanych do egzekucji należności pieniężnych:

 • TW-1 (3)
 • TW-1 (4)

Zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968) wzory tytułów wykonawczych TW-1(3) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, pod warunkiem prawidłowego pouczenia zobowiązanego zgodnie z art. 27 § 1 pkt 8-9a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to , że TW-1(3) z prawidłowym pouczeniem mogą być stosowanie do 30 kwietnia 2021 r.

Od dnia dzisiejszego, tj. 18.01.2021 r. obowiązuje wersja 1.0.1 Instrukcji wypełniania elektronicznego formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na platformie e-PUAP: https://podatkowyreferat.online/instrukcja_tw13_v3/