Zaległość podatkowa w 2021 roku – e-book szkoleniowy.

Publikacja „Zaległość podatkowa w 2021 roku ” to e-book szkoleniowy, który  wskazuje i szczegółowo objaśnia przepisy prawa regulujące zagadnienie zaległości podatkowej z perspektywy 2021 roku.

W e-booku m.in. odpowiedzi na pytania:

 • jak odróżnić zobowiązanie podatkowe od zaległości podatkowej,
 • jak ustalać terminy płatności w decyzjach, np. w decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości w trakcie roku i po zakończeniu roku czy decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem stawki opłaty podwyższonej,
 • czy zaokrąglać odsetki za zwłokę czy ich nie zaokrąglać,
 • co z odsetkami, które nie przekraczają kwoty 8,70 zł a wpłata dotyczy jedynie części należnej zaległości,
 • jak naliczyć odsetki za zwłokę w przypadku gdy podatnik składa wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty,
 • jak naliczyć odsetki za zwłokę od zaległości zahipotekowanej jeżeli nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia,
 • co z odsetkami za zwłokę w przypadku upadłości podatnika,
 • co z wpłatę dokonaną po upływie terminu płatności raty podatku z decyzji ratalnej,
 • w jakiej formie płaci podatek podatnik prowadzący działalność gospodarczą,
 • jak traktować wpłatę podatku od innego niż podatnik podmiotu,
 • co oznacza obowiązek zaliczenia wpłaty “na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku”,
 • jak zaliczyć wpłatę na koszty upomnienia,
 • w jakich przypadkach wydawać postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych,
 • jak traktować wpłatę podatku od innego niż podatnik podmiotu
 • wiele innych.

Zagadnienia zobrazowane 47 przykładami z zakresu podatków, np. od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat np. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Publikacja podzielona na sześć części:

 • Powstanie zaległości podatkowej
 • Upływ terminu płatności
 • Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych
 • Zapłata zaległości podatkowej
 • Zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej
 • Ewidencja księgowa zaległości podatkowej

Cena 63 zł.

Spis treści i inne szczegóły oraz zakup: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Zaleglosc-podatkowa-w-2021-roku/145