Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – planowane zmiany.

Na stronie RCL w dniu 31 grudnia 2020 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Planowane zmiany dotyczą m. in. kwestii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozszerzenie pojęcia właściciela nieruchomości w stosunku do odpadów komunalnych powstających w lokalach.

Zgodnie z planowanym nowym art. 2a ustawy pojęcie właściciela nieruchomości dla potrzeb opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie rozszerzone o cztery grupy podmiotów:

  • właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
  • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokale w budynkach wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
  • osoby, którym służy spółdzielcze prawo do lokalu,
  • osoby faktycznie zamieszkujące lub użytkujące lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej.

Rozszerzenie pojęcia właściciela nieruchomości nałoży na ww. grupy obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszenia tej opłaty.

Warunkiem rozszerzenia grupy podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie zapewnienie przez gminę technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach. Wówczas rada gminy będzie mogła, w drodze uchwały, postanowić o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszeniu tej opłaty przez ww. grupy w stosunku do odpadów komunalnych powstających w tych lokalach. Uchwała może dotyczyć wszystkich lub określonych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, a nowe deklaracje winny być złożone w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

Objęcie obowiązkiem składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ponoszeniu tej opłaty przez ww. grupy spowoduje zmiany w zakresie deklarowania i ponoszenia opłaty przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa będzie zobowiązana do składania deklaracji ponoszenia opłaty w stosunku do odpadów komunalnych powstających na nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, które nie zostały objęte przedmiotową uchwałą rady gminy. Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być złożona przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

Bez odbioru bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Zgodnie z planowanym nowym art. 3 ust. 2d ustawy gmina może nie zapewniać odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Będzie to możliwe po spełnieniu łącznie trzech warunków:

  • właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z informacją o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
  • właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym korzysta ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przewiduje zwolnienie w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

Wyłączenie się właściciela nieruchomości niezamieszkanej z systemu.

Stosownie do wskazanych w projekcie zmian reorganizacji ma ulec sposób funkcjonowania właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w zorganizowanym przez gminę systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zostanie uchylony art. 6c ust. 2c ustawy stanowiący o dobrowolnym przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Zgodnie z planowanym rozwiązaniem zapisanym w nowych ust. 3a–3c ustawy, w przypadku gdy rada gminy postanowi w drodze uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Jednocześnie w oświadczeniu tym właściciel nieruchomości ma wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych. Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, zawartej po dniu ogłoszenia tej uchwały.

Zdefiniowanie pojęcia “zadeklarowana liczba pojemników”.

W art. 6j ust. 3 ustawy zaplanowano dodanie zdania definiującego pojęcie “zadeklarowanej liczba pojemników”. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników należy rozumieć iloczyn liczby pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień w okresie miesiąca wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b ustawy albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

Opłata za rok od każdego domku letniskowego.

Zgodnie z nowym planowanym brzmieniem art. 6j ust. 3b w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Możliwość opłaty przez właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe za danym miesiąc lub miesiące.

W art. 6j dodano nowe przepisy – ust. 3ba oraz 3bb, zgodnie z którymi rada gminy może nałożyć obowiązek ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi dla nieruchomości niezamieszkałych, tak aby ponoszona opłata wyliczana była proporcjonalnie do okresu korzystania z nieruchomości.

Podniesienie maksymalnej stawki opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.

W art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy zaplanowano zmianę sposóbu naliczania maksymalnych stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w odniesieniu do wskaźnika przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem dla pojemnika lub worka o pojemności 120 l.

Maksymalna stawki opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ma wynosić za miesiąc – 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek, o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości. Natomiast za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat mają zostać ustalone w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Pełna treść projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw: https://podatkowyreferat.online/dokument482942/