Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie ulega zmianie.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 04.04.2024 r. decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, stopa lombardowa wynosi 6,25%.

Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie ulega zmianie i wynosi 14,50 % w stosunku rocznym.

Stosownie do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 6,25 x 200% + 2% = 14,50%.

Aktualne jest zatem obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 1101). Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 14,50 % w stosunku rocznym obowiązuje od 5 października 2023 r.

Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Zasada ta wynika z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z Cennikiem usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Poczty Polskiej,obowiązującym od 1 kwietnia 2024 r., wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej wynosi  2,90 zł (bez zmian). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 8,70 zł (3 x 2,90 zł).