Szczegóły zwrotu części podatku rolnego w 2024 r.

Na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r.

Proponowany zwrot części podatku rolnego za 2024 r., przysługuje podatnikowi podatku rolnego prowadzącemu gospodarstwo rolne i będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem. Ze zwrotu nie będą korzystać właściciele użytków rolnych, których obszar nie przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz podatnicy podatku rolnego, którzy są dużymi przedsiębiorcami.

W myśl art. 3 projektu ustawy proponowany zwrot części podatku rolnego za 2024 r. przyznaje w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r., na wniosek podatnika podatku rolnego składany w terminie od dnia 2 maja do dnia 31 maja 2024 r. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję w sprawie zwrotu nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Proponowany zwrot części podatku rolnego za 2024 r. przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych gruntów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r. oraz różnicy między ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2024 r. oraz ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2023 r.

Kwota zwrotu będzie obniżała należność z tytułu podatku rolnego za 2024 r., a w przypadku gdy ta należność została zapłacona przez podatnika podatku rolnego w całości przed dniem wydania decyzji w sprawie zwrotu organ zostanie wypłacona na rachunek bankowy podatnika.

Zwrot podatku rolnego będzie realizowany ze środków budżetu państwa. Gminy otrzymają 1% odpis od kwot zwrotu części podatku rolnego na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem części podatku rolnego.

Proponowany zwrot części podatku rolnego producentom rolnym stanowi pomoc publiczną i wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej na podstawie Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (2023/C 101/01, ze zmianą C/2023/1188)).