Ostatnie 2 dni na przekazanie odpisu z podatku rolnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody izb pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

Stosownie do art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Oznacza to zatem, że odpis w wysokości 2% od uzyskanych w terminie I raty 2024 r. (15 marca 2024 r.) wpływów z tytułu podatku rolnego gminy odprowadzają w terminie do 5 kwietnia 2024 r.

W przypadku wpływów z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają odpis w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa najbliższy termin płatności danej raty podatku rolnego przypadający po dniu wpływu z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę na rachunek bankowy gminy, o czym stanowi art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych. Przykładowo, w terminie do 5 kwietnia 2024 r. gminy odprowadzają odpis od wpływów z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości zapłaconych w okresie od 16 listopada 2023 r. do 15 marca 2024 r.