Planowany zwrot części podatku rolnego za 2024 r.

wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został zamieszczony projekt ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. (nr UD35) z terminem przyjęcia projektu przez RM w II kwartale 2024 r.

W projekcie ustawy o zwrocie części podatku rolnego za 2024 r. proponuje się zwrot części podatku rolnego w kwocie stanowiącej iloczyn różnicy w cenie przyjętej do naliczania podatku rolnego w 2024 r. i przyjętej w 2023 r. oraz ilości ha przeliczeniowych określonych w nakazie podatkowym lub deklaracji podatkowej. Zwrot podatku będzie następował w formie kompensaty części podatku rolnego przypadającej do zapłaty czwartej racie podatku rolnego, której płatność przypada do dnia 15 listopada 2024 r. albo w formie zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki.