Doręczanie pism w przypadku toczącego się w dniu 30.12.2023 r. postępowania podatkowego.

Pytanie: Czy w przypadku gdy toczy się postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania i doręczenie wezwań nastąpiło w formie tradycyjnej przez pocztę, a podatnik – osoba prawna wpisze adres do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych po 30 grudnia 2023 r. np. w styczniu 2024 r. wówczas należy przesyłać dalszą korespondencję, np. postanowienie, decyzję nadal pocztą tradycyjną czy już na adres do doręczeń elektronicznych?

Odpowiedź:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych oraz ustawa Ordynacja podatkowa nie zawierają przepisów przejściowych dotyczących wprowadzenia wdrożenia nowych zasad doręczania korespondencji na toczące się postępowania podatkowe. Oznacza to, że zmiany w zakresie sposobu doręczeń pism powinny być stosowane do wszystkich postępowań podatkowych, które toczą się w dniu 30 grudnia 2023 r. i zostały wszczęte przed tą datą.

Organ podatkowy prowadzący zatem postępowanie wszczęte przed datą 30 grudnia 2023 r. jest zobowiązany sprawdzić czy podatnik posiada adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych i w przypadku potwierdzenia posiadania takiego adresu doręczać kolejne pisma na ten adres.