Kolejność sposobów doręczenia pism w świetle Ordynacji podatkowej.

Sposoby doręczania pism i ich kolejność określa przepis art. 144 ustawy Ordynacja podatkowa.

Kolejność sposobów doręczania pism w świetle art. 144 § 1a, § 1b, § 1c, § 4 ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia się następująco:

  1. na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego albo w siedzibie organu podatkowego,
  2. na adres do doręczeń elektronicznych,
  3. gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem,
  4. przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej,
  5. przesyłką rejestrowaną o której mowa w ustawie Prawo pocztowe albo przez pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.