Projekt zmian programu pomocowego w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (aktualizacja).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz. U. z 2022 r. poz.  1387), stanowi ogólnopolski program pomocowy, który określa warunki udzielania pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych (podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych).

Dnia 30 czerwca 2023 r. opublikowano zmiany do rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.6.2014 r. z późn. zm.), dalej: GBER, przedłużające jego obowiązywanie do końca 2026 r.

Nowelizacja GBER, oprócz przedłużenia terminu jego obowiązywania do końca 2026 r., obejmuje również zmiany merytoryczne i doprecyzowujące dotyczące obecnie obowiązujących przeznaczeń pomocy.

W związku ze zmianami GBER, na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Aktualizacja:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów zostało opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 2765.

Ww. rozporządzenie umożliwia udzielanie pomocy do końca 2026 r. bez konieczności notyfikacji pomocy Komisji Europejskiej.