Zaświadczenie o zaległościach małżonka.

Zaświadczenia wydawane są przez organ podatkowy na podstawie przepisów działu VIIIa ustawy Ordynacja podatkowa (art. 306a – art. 306n).

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika może uzyskać małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej, stosownie do art. 306h § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Małżonek podatnika wnioskujący o wydanie takiego zaświadczenia składa oświadczeniepozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na wzorze ZAS-P, natomiast do złożenia oświadczenia przez małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej służy wzór ORD-M. Wzory ZAS-P i ORD-M określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 730, 2022 r. poz. 1451).