Wskaźniki do wymiaru podatków lokalnych w 2023 r.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3 ustawy o podatku leśnym ).

Zaokrąglenie kwoty podatku do pełnych złotych.

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Kwotę podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego stanowi iloczyn podstawy opodatkowania oraz stawki podatku na dany rok podatkowy.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2023 r. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M. P. poz. 731). Dla budynków lub ich części oraz gruntów stawki podatku od nieruchomości określone są do dwóch miejsc po przecinku. Stawka podatku nie podlega zaokrągleniu. Rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych.

Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 określa komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M. P. poz. 995). Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Stawka podatku rolnego w 2023 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt wynosi: 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych oraz 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych. Stawka podatku nie podlega zaokrągleniu.

Średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. określa komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M. P. poz. 996). Średnia cena sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023 wyniosła 323,18 zł za 1 m3. Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m3 wyniesie 71,0996 . Stawka podatku nie podlega zaokrągleniu.

Rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz do obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2023.

Wymiar podatku powyżej 9,81 zł.

Zgodnie z art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3a ustawy o podatku leśnym nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

Zgodnie cennikiem operatora wyznaczonego – Poczty Polskiej najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru od 1 października 2022 r. wynoszą 9,80 zł

Oznacza to, że organ podatkowy nie ustala zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym dla osób fizycznych (w tym również zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) na 2023 r.  do kwoty 9,80 zł. Najniższa wysokość zobowiązania podatkowego na 2023 r. to kwota 10 ,00 zł (ustalona zgodnie z zasadą zaokrąglania kwoty podatków do pełnych złotych).