Zaświadczenie o liczbie DJP bydła.

Stosownie do art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

W dniu 6 stycznia 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727), która w całości zastąpi ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dotychczasowy rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad, prowadzony przez ARiMR, zostanie przekształcony w komputerową bazę danych.

W ślad za ww. zmianą, stosownie do art. 59 ustawy z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt nowe brzmienie otrzymuje art. 6 w ust. 3 pkt 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
„2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”.