Decyzja bez postanowienia o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym, osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach oraz informację o lasach, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku. Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 3 ustawy o podatku leśnym).

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wszczyna i prowadzi postępowanie podatkowe na podstawie doręczonego postanowienia. To generalna reguła. Od tej zasady obowiązują wyjątki wskazane w art. 165 § 5 ustawy Ordynacja podatkowa. Jeden z wyjątków (art. art. 165 § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa) dotyczy podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych.

Przepisów o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w formie postanowienia nie stosuje się do postępowania w sprawach ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie.

Zgodnie z art. 123 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe obowiązane są przed wydaniem decyzji umożliwić stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W tym celu, stosownie do art. 200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Zasada ta nie ma zastosowania do postępowania w sprawach ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie (art. 123 § 2 i art. 200 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Zatem w przypadku bezspornie ustalonego stanu faktycznego, niewymagającego przeprowadzenia postępowania dowodowego, organ podatkowy ustala w drodze decyzji podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych na rok podatkowy 2023 rok bez wydawania postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego.