Projekt zmian do zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Na stronie Rządowego Centrum legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt ustawy zapowiada wprowadzenie limitu zwrotu oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji świń jako dodatkowego limitu dla gospodarstw rolnych na 1 ha użytków rolnych.

Zgodnie z projektem ustawy dotychczasowy limit zwrotu podatku zostanie powiększony o kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Średnią roczną liczbę świń zostanie określona iloraz sumy liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu czerwca i grudnia roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, i liczby 2.

Stosownie do projektu ustawy wniosek o zwrot podatku będzie zawierał oświadczenie o średniej rocznej liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, a do wniosku o zwrot podatku wnioskodawca dołączy dokument wydany przez ARiMR zawierający informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu czerwca i grudnia roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (art. 10a), zakłada, że w 2023 r. wniosek o zwrot podatku w odniesieniu do świń za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. składa się w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej