Podatek od nieruchomości – myjnia samochodowa.

Przedmiotem najnowszego wyroku NSA z 02.12.2022 r. sygn. akt III FSK 936/22 jest opodatkowanie podatkiem od nieruchomości myjni samochodowej.

Trzystanowiskowa, wolnostojąca, parterowa, z dachem jednospadowym, samoobsługowa myjnia samochodowa, na którą składa się: płyta żelbetonowa, wiata, przyłącza infrastruktury technicznej oraz kontener techniczny, stanowi obiekt budowlany jako całość i podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowla.

Myjnia samochodowa nie posiada ustawowych cech budynku. Myjnia samochodowa nie jest obiektem wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

W uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 29.09.2021 r., III FPS 1/21, wskazano że określenie “wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych” zawiera dwie cechy: wydzielenie z przestrzeni i przegrodę budowlaną. Funkcją przegrody budowlanej obiektu budowlanego ma być wyodrębnienie tego obiektu z przestrzeni zewnętrznej w taki sposób, że co do zasady możliwe byłoby opisanie, która część przestrzeni ogólnej należy do przestrzeni obiektu, a która jest przestrzenią zewnętrzną w stosunku do obiektu. Przegroda budowlana nie musi być przy tym ścianą, choć ściana (jako element budowlany) jest przegrodą budowlaną. Element wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych należy ujmować funkcjonalnie, przy czym trzeba także uwzględnić skutki tego funkcjonalnego ujęcia, biorąc pod uwagę społeczno-gospodarcze rozumienie przepisów. Nie można zatem ujmować w kategoriach wydzielania z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych takich przypadków, gdy to wydzielenie jest iluzoryczne.

Wydzielenie obiektu budowlanego za pomocą słupów stalowych i plandek nie spełnia ustawowego wymogu wydzielenia budynku z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Wydzielenie z przestrzeni myjni samochodowej ma bowiem charakter iluzoryczny. Słupy stalowe nie wyznaczają dostatecznie w terenie granic obiektu, zwłaszcza że myjnia posiada też jedno stanowisko zewnętrzne. “Przegroda budowlana”, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nawet jeśli nie stanowi jednolitej powierzchni, powinna móc strukturalnie pełnić rolę ściany, a zatem musi stanowić integralną część konstrukcji budynku (zob. wyrok NSA z 30.07.2020 r., II FSK 2872/18). Sam fakt zarysowania bryły obiektu przez słupy stalowe i częściowe osłonięcie ścian bocznych plandeką nie spełnia warunku istnienia przegrody budowlanej, albowiem wskazane elementy nie wypełniają kryterium trwałego wydzielenia obiektu z przestrzeni.

W poniższych orzeczeniach sądowych jednolicie przyjmuje się, że myjnie samochodowe stanowią budowle: m.in. wyroki NSA: z 3.11.2022 r., III FSK 814/21; z 14.09.2022 r., III FSK 507/22z 31.08.2022 r., III FSK 859/21; z 23.08.2022 r., III FSK 629/21, III FSK 630/21, III FSK 631/21, III FSK 679/21, III FSK 680/21 i III FSK 1902/21; z 25.08.2020 r., II FSK 1418/18; z 17.01.2019 r., II FSK 122/17; z 20.09.2017 r., II FSK 1052/17.

Źródło: wyrok NSA z 02.12.2022 r. sygn. akt III FSK 936/22.