Łączne zobowiązanie pieniężne – nowy kod podstawy prawnej w TW.

Na Portal Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych opublikowano zaktualizowany słownik podstaw prawnych służący do ustalenia kodu podstawy prawnej do tytułu wykonawczego.

Do słownika podstaw prawnych w klasyfikacji SW 2 “Gmina (wójt, burmistrz, prezydent)*Podatek rolny” dodano nowy kod podstawy dotyczący łącznego zobowiązania podatkowego: PRUL.

Zgodnie z opisem kod PRUL to “Nieuiszczone, ustalone łączne zobowiązanie w podatku rolnym, od nieruchomości lub leśnymart. 6c ustawy z 15.11.1984 o pod. rolnym (t.j. Dz.U.2020.333)”.

Zgodnie z art. 6c ustawy o podatku rolnym osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).