Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – tekst jednolity.

Dz. U. poz. 2519 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uregulowana w rozdziale 3a “Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.