Stawka podatku od nieruchomości dla apteki.

Budynek, w którym znajduje się apteka nie stanowi kategorii budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zajętych przez podmiot udzielający tych świadczeń. W tym zakresie wypowiedział się NSA w wyroku z 23.08.2022 r. sygn. akt III FSK 807/21.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, która nie może przekroczyć określonej górnej granicy w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej. Zatem przepis ten dotyczy świadczeń zdrowotnych uregulowanych w ustawie o działalności leczniczej, realizowanych przez podmioty udzielające takich świadczeń również objęte wymienioną ustawą.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie obejmuje swoim zakresem wszelkich świadczeń zdrowotnych – w potocznym znaczeniu tego pojęcia.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania.

Zgodnie z art. 8 ustawy o działalności leczniczej rodzajami działalności leczniczej są:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: a) szpitalne, b) inne niż szpitalne;

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Z kolei art. 103 ustawy o działalności leczniczej przewiduje, że działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru. Podmiot, który nie figuruje w rejestrze, o którym stanowi art. 103 ustawy o działalności leczniczej i jego aktywności nie można – w świetle prawa – uznać za udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą jako podmiot leczniczy, składa organowi prowadzącemu rejestr wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zawierający m. in. oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że nie prowadzi apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie.

Oznacza to zatem, że budynek, w którym znajduje się apteka nie stanowi kategorii budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zajętych przez podmiot udzielający tych świadczeń i winien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości stawką od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą znajduje się pod adresem: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/

Źródło: wyrok NSA z 23.08.2022 r. sygn. akt III FSK 807/21