SP-1 część A do 10 stycznia 2023 r.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania podatkowego SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynika z art. 7b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór sprawozdania, terminy i sposób przekazywania oraz sporządzania sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Rozwoju u Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. poz. 2455).

Na stronie Ministerstwa Finansów w dniu 5.12.2022 r. została opublikowana informacja dotycząca SP-1:

  • W informatycznym systemie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@ dostępne jest sprawozdanie SP-1 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – część A.
  • części A należy wykazać stawki podatku od nieruchomości oraz średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna, które służą do wymiaru podatków w 2023 r.
  • sekcji 4 sprawozdania należy wykazać wyłącznie uchwały rady gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obniżenia średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna. W zakładce SP-1 wyjaśnienia i komunikaty dostępny jest materiał informacyjny pt.: Sposób odwzorowania uchwały.
  • W przypadku nieobniżania średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna system informatyczny, po wprowadzeniu średnich cen zgodnych z komunikatem GUS, na podglądzie wydruku sprawozdania wprowadza komunikat „Średniej ceny nie obniżono”.
  • Wypełnione sprawozdanie należy przekazać do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do dnia 10 stycznia 2023 r.

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/ewidencja-i-sprawozdawczosc-podatkowa/sp-1-aktualnosci/