Budowle służące do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy rozumieć grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Jednocześnie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast art. 1a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odsyła do definicji legalnej działalności gospodarczej, zawartej w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców. Działalnością gospodarczą jest wobec powyższego zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Dla uznania, że dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą, koniecznym jest spełnienie wszystkich przesłanek.

Działalność o charakterze użyteczności publicznej z zakresu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków nosi cechy zorganizowania i ciągłości oraz wykonywania jej we własnym imieniu, natomiast nie spełnia warunku zarobkowości prowadzonej działalności.

Zarobkowy charakter ma działalność, która jest prowadzona w celu (z subiektywnym zamiarem) osiągania zysków, nawet jeżeli dana działalność nie zawsze będzie obiektywnie dochodowa. Przeciwieństwem działalności zarobkowej w tym rozumieniu jest działalność niezarobkowa, czyli taka, której rzeczywistym przeznaczeniem nie jest generowanie czystych zysków, nawet jeżeli w toku jej wykonywania pewne niezamierzone zyski w pewnym momencie się pojawią (por. wyrok WSA w Poznaniu z 7 kwietnia 2021 r., sygn. akt I SA/Po 201/21).

O zarobkowości działalności decyduje cel jej wykonywania. Jeżeli zakłada się osiągnięcie zysku w związku z działalnością, to znaczy, że został określony cel zarobkowy tej działalności (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 sierpnia 2012r., sygn. akt II SA/Po 427/12).

Jeżeli celem działalności podmiotu jest zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zadań własnych gminy działalność taka nie jest działalnością gospodarczą. Budowle służące do zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków, nie są budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zakład budżetowy wykonujący zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, nie wypełnia definicji działalności gospodarczej. Celem świadczenia usług nie jest działalność zarobkowa. Wobec powyższego zakład budżetowy winien wykazywać w deklaracjach na podatek od nieruchomości wyłącznie posiadane grunty i budynki według stawki pozostałe grunty i pozostałe budynki. Budowle będące w posiadaniu zakładu budżetowego, nie podlegają opodatkowaniu.

Źródło:

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 12.05.2022 r. sygn. akt I SA/Go 90/22,

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 22.06.2022 r. nr WI.54. 32.2022.