Projekt zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – opłata uzdrowiskowa.

Do Sejmu RP w dniu 28.10.2022 r. wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Celem projektowanej ustawy jest dokonanie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych poprzez zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej osób korzystających czasowo z lecznictwa uzdrowiskowego na terenie gminy swojego zamieszkania, mieszkającej jednak poza obszarem, któremu nadano status uzdrowiska.

Proponowana zmiana dotyczy art. 17 .ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W art. 17 ust. 2 ww. ustawy proponuje się dodać pkt 6 w brzmieniu “od osób korzystających czasowo z lecznictwa uzdrowiskowego na terenie gminy będącej ich miejscem zamieszkania, mających miejsce zamieszkania, poza obszarem, którego któremu nadano status uzdrowiska”.

Zgodnie z aktualnymi przepisami osoby mające miejsce zamieszkania w miejscowości uznanej za miejscowość uzdrowiskową w rozumieniu artykułu 17 ust. 1a zmienionej ustawy, które w celach zdrowotnych czasowo przebywają w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego położonym w innej miejscowości (miejscowości ich zamieszkania) nie są zobowiązane do uiszczania opłaty uzdrowiskowej. Obowiązek uiszczenia takiej opłaty jest natomiast nałożony na osoby mieszkające na terenie danej gminy, ale poza obszarem, któremu nadano status uzdrowiska.

Projektowana ustawa zmienia ten stan, doprowadzając do sytuacji, w której wszyscy mieszkańcy gminy, korzystające z lecznictwa uzdrowiskowego na terenie tej gminy będą zwolnieni z opłaty uzdrowiskowej – bez względu na to, czy mieszkają na terenie uzdrowiskowym, czy też poza nim.