Stawka odsetek za zwłokę bez zmian (naliczanie odsetek spadkobiercy).

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, stopa lombardowa wynosi 7,25%. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie ulega zmianie i wynosi 16,50 % w stosunku rocznym.

Stosownie do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 7,25 x 200% + 2% = 16,50%.

Aktualne jest zatem obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 905).

Odsetki za zwłokę naliczane są od zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę nalicza nie tylko podatnik, ale również spadkobierca. Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku.

Zgodnie z art. 101 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy naliczane są do dnia otwarcia spadku (spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, o czym stanowi art. 924 ustawy Kodeks cywilny).

Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 100 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stosownie natomiast z art. 101 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, odsetki za zwłokę naliczane są nadal w przypadku niedotrzymania przez spadkobierców terminu 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców.

Przykład naliczania odsetek za zwłokę spadkobiercy:

  • Podatnik zmarł 15.09.2020 r. pozostawiając niezapłacone zaległości podatkowe i zobowiązania podatkowe za okres styczeń – wrzesień 2020 r. Na podstawie  prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku organ podatkowy wydał decyzję o zakresie odpowiedzialności dwóch spadkobierców po zmarłym, za zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe w kwocie 1000 zł oraz z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 56 zł, naliczonych do dnia 15.09.2020 r. Decyzja została doręczona każdemu ze spadkobiercy w dniu 15.12.2021 r. Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań wynikających z decyzji o zakresie jego odpowiedzialności upłynął zatem w dniu 29.12.2021 r. Wpłata nie została dokonana. Odsetki za zwłokę od zaległości są naliczane nadal od 30.12.2021 r. Odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od 16.09.2020 r. do 29.12.2021 r.