Różne stawki podatku od nieruchomości od garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych.

Aktualnie obowiązują różne stawki podatku od nieruchomości od garaży i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych.

W przypadku garaży i miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych stanowiących odrębną nieruchomość (dla których została ustanowiona odrębna księga wieczysta), obowiązuje wyższa stawka podatku od nieruchomości (stawka od budynków pozostałych).

W przypadku miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, dla których ustanowiono jedną księgę wieczystą na mieszkanie i miejsce postojowe w tym samym budynku, obowiązuje niższa stawka podatku od nieruchomości (stawka od budynków mieszkalnych).

Rzecznikowi Praw Obywatelskich wystąpił w dniu 2 lipca 2022 r. znak: V.511.386.2019.EG do Ministra Finansów z zapytaniem o to, czy są planowane prace legislacyjnych wprowadzające jednolitą stawkę podatku od nieruchomości dla miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, właściwą dla budynków mieszkalnych.

W odpowiedzi z dnia 28 lipca 2022 r. znak: DSP13.055.2.2022 Minister Finansów wskazał, że Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził prawidłowość zastosowania stawki podatku od nieruchomości właściwej dla budynków lub ich części pozostałych, do opodatkowania garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności, wyodrębnionych jako lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, usytuowanych
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (uchwała NSA z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt II FSP 4/11). Uchwała NSA przesądziła zatem, że do opodatkowania miejsc postojowych usytuowanych w samodzielnych lokalach o funkcji niemieszkalnej (garaże) w budynkach wielomieszkaniowych nie stosuje się stawki właściwej dla opodatkowania budynków mieszkalnych lub ich części.

Aktualnie nie są planowane prace nad wprowadzeniem jednolitej stawki w podatku od nieruchomości dla garaży i miejsc postojowych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych.

W piśmie Ministerstwa Finansów wskazano na podstawie sprawozdanie podatkowego SP-1 za 2022 r. że, w 2022 r. pojęcie garażu jako oddzielnej kategorii opodatkowania wyróżniają 302 gminy – z czego 230 gmin rozróżnia specjalnie ustanowioną stawkę obejmującą jedynie garaże. W związku z brakiem zdefiniowanego pojęcia garażu, stawki te mogą dotyczyć również garaży wielostanowiskowych.

Wśród 243 przypadków (w 230 gminach) wyróżnienia specjalnej stawki dla garaży, występują 231 przypadki zróżnicowania stawki (95% przypadków ogółem) dotyczące budynków pozostałych. W zakresie zróżnicowania stawki dla budynków pozostałych 23 przypadki (ok. 10%) dotyczyły uchwalenia stawki dla garaży na maksymalnym poziomie, tj. 8,68 zł. Pozostałe 208 przypadków związane było z obniżeniem stawki dla garaży.