Ustawa o finansach publicznych – tekst jednolity.

W dzisiejszym Dzienniku Ustaw poz. 1634 został opublikowany jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, informację obejmującą:

  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
  • wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

O zastosowaniu przepisu art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można przeczytać we wpisie: “Program pomocowy nr SA.39937, czyli…”.

Zasady rachunkowości oraz plany kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego określa, w drodze rozporządzenia, Minister Finansów stosownie do art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy o finansach publicznych. Wypełnieniem tego przepisu jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

O zasadach rachunkowości dla organów podatkowych można przeczytać m. in. we wpisie: “Odpis czy wygaśnięcie zobowiązania podatkowego?” oraz “Decyzja dla spadkobiercy i osoby trzeciej w ewidencji księgowej”.

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym mogą być umarzane z urzędu lub na wniosek zobowiązanego stosownie do przepisów art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

O przepisach ustawy o finansach publicznych – art. 56, art. 60, art. 61 i art. 64 tej ustawy w zakresie możliwości umorzenia kosztów upomnienia można przeczytać we wpisie “Umorzenie kosztów upomnienia”.