Zmiana programu pomocowego do zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Zwrot podatku akcyzowego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest pomocą publiczną.

Zwrot podatku akcyzowego jest programem pomocowym zgodnym z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym w latach 2014–2020 (Dz. Urz. UE C 204 z 01.07.2014, str. 1 ze zm.) oraz z Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31.10.2003).

Dotychczasowy program pomocowy SA.58653 ( 2020/X ) “Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE” został zastąpiony przez program pomocowy SA.102886 “Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE”.

Data zakończenia programu pomocowego SA.102886 to 31.12.2027 r.