Podstawa do wznowienia postępowania.

Wzruszenie ostatecznej decyzji podatkowej może przybrać formę zmiany decyzji ostatecznej albo wznowienia postępowania.

Informacje na temat zmiany decyzji ostatecznej można znaleźć we wpisie z czerwca ubiegłego roku: Tryb wzruszenia decyzji ostatecznej, a dzisiejszy wpis dotyczy drugiej z form wzruszenia decyzji ostatecznej, czyli wznowienia postępowania w trybie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Jak wynika z art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję.

Aby można przyjąć zaistnienie podstawy do wznowienia postępowania muszą wystąpić łącznie cztery przesłanki:

  1. wyjście na jaw nowych okoliczności faktycznych lub dowodów;
  2. nowe okoliczności faktyczne lub dowody są istotne dla sprawy, tzn. mogą mieć wpływ na jej odmienne rozstrzygnięcie;
  3. nowe okoliczności faktyczne lub dowody nie były znane organowi, który wydał decyzję;
  4. nowe okoliczności faktyczne lub dowody istniały w dniu wydania decyzji.

Przesłanki uzasadniające wznowienie postępowania podlegają ścisłej wykładni i nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający. Postępowanie wznowieniowe nie jest bowiem kontynuacją postępowania zwykłego i nie może być wykorzystane do pełnej merytorycznej kontroli decyzji, gdyż inna jest waga zakresu naruszeń prawa uwzględnianych w tymże postępowaniu.

Istota postępowania wznowieniowego, przy przesłance z art. 240 § 1 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa sprowadza się do zbadania konkretnej okoliczności lub dowodów wskazywanych przez stronę, które mają przymiot “nowości”, a nie do weryfikacji całego postępowania dotychczas przeprowadzonego w sprawie.

Za nową okoliczność mogłaby zostać uznana jedynie taka, która nie była znana stronie postępowania. Strona może się powoływać w postępowaniu wznowieniowym tylko na takie okoliczności faktyczne bądź dowody, co do których istnienia nie posiadała wiedzy w trakcie toczącego się postępowania zwykłego, nie mogła zatem żądać ich uwzględnienia w jego toku.

Podsumowując stwierdzić należy, że nawet jeżeli pojawi się nowa okoliczność o której mowa w art. 240 § 1 pkt 5 ustawa Ordynacja podatkowa, to ta przesłanka wznowienia jest spełniona wtedy, gdy okoliczności faktyczne lub dowody są nowe w stosunku do przeprowadzonego dotąd postępowania wyjaśniającego. Innymi słowy zwrot “wyjdą na jaw”, którym posłużył się ustawodawca, charakteryzuje sytuację, w której okoliczności te nie były znane nikomu – zarówno organowi podatkowemu, jak i stronie postępowania podatkowego.

Źródło: wyrok NSA z 29.o6.2022 r. sygn. akt III FSK 697/21.