Jedna deklaracja o wysokości opłaty od współwłaścicieli.

Jedno z najnowszych wyjaśnień Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności deklaracji o wysokości tej opłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w wyjaśnieniu z dnia 10 czerwca 2022 r. znak: WA-023/34/22 wskazała:

W myśl art. 6m ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składają właściciele nieruchomości zamieszkałych. Z brzmienia tego przepisu wynika, że bez względu na to, ilu właścicieli ma dana nieruchomość, powinna być złożona tylko jedna deklaracja o wysokości ww. opłaty.

Mając powyższe na względzie, współwłaściciele powinni złożyć jedną deklarację, przy czym rodzaj nieruchomości (gruntowa, budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków) pozostaje bez znaczenia.

Wyjaśnienie RIO Katowice znak WA-023/34/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku – art. 6m ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.