Górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.

W dzisiejszy Monitorze Polskim poz. 731 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w 2022 r. uległy podwyższeniu na rok 2023 o 11,8 %, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. opublikowanego w Monitorze Polskim poz. 696 (więcej we wpisie: Ogłoszenie komunikatu ze wskaźnikiem do zmiany górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.)

Górne granice stawek podatku od nieruchomości na 2023 r:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2023 r:

1) od samochodu ciężarowego (o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1020,16 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1701,84 zł,

c) powyżej 9 ton – 2042,19 zł;

2) od samochodu ciężarowego (o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy) – 3897,01 zł – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy;

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego (o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy)  – 2382,52 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego (o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 3012,13 zł,

b) powyżej 36 ton – 3897,01 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy;

5) od przyczepy lub naczepy (o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy) – 2042,19 zł;

6) od przyczepy lub naczepy (o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy), w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie – 2382,52 zł,

b) powyżej 36 ton – 3012,13 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 2411,44 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 3048,71 zł.

Górne granice stawek opłat lokalnych na 2023 r:

a) stawka opłaty targowej – 953,38 zł dziennie,

b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach (o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy) – 2,80 zł dziennie,

c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,94 zł dziennie,

d) stawka opłaty uzdrowiskowej – 5,40 zł dziennie,

f) stawka opłaty od posiadania psów – 150,93 zł rocznie od jednego psa,

g) stawka części zmiennej opłaty reklamowej – 3,14 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie,

h) stawka części zmiennej opłaty reklamowej – 0,28 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie;