Ogłoszenie komunikatu ze wskaźnikiem do zmiany górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r.

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowej, uzdrowiskowej, miejscowej, od posiadania psów i reklamowej) ulegają zmianie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia.

W dniu 15 lipca br. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu bieżącego roku w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, a w dniu dzisiejszym, 18 lipca br., komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. został opublikowany w Monitorze Polskim poz. 696.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8 (wzrost cen o 11,8 %).

Oznacza to zatem, że górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych (targowej, uzdrowiskowej, miejscowej, od posiadania psów i reklamowej) obowiązujące w 2023 r. wzrosną o 11,8 %.