Czy małżonkowi podatnika doręcza się odpis kolejnego tytułu wykonawczego?

Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe obejmuje majątek odrębny podatnika oraz cały majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Konsekwencją rozciągnięcia odpowiedzialności podatnika na majątek wspólny podatnika oraz jego małżonka jest również odpowiedzialność tego małżonka. Więcej na ten przepisu art. 26 i art. 29 ustawy Ordynacja podatkowa we wpisie: Odpowiedzialność małżonka podatnika za podatki.

Odpowiedzialność małżonka powstaje z mocy prawa, wraz z wystawieniem na niego tytułu wykonawczego, bez konieczności wydawania jakichkolwiek decyzji na niego przez organ podatkowy (wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 1155/14).

W razie potrzeby zabezpieczenia na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka (w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny) wierzyciel wystawia kolejny tytuł wykonawczy, o czym stanowi art. 26ca § 1 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kolejny tytuł wykonawczy nie jest nowym tytułem wykonawczym i nie stanowi podstawy do wszczęcia nowego postępowania egzekucyjnego i nowej egzekucji wobec zobowiązanego.

Kolejny tytuł wykonawczy jest kolejnym egzemplarzem doręczonego zobowiązanemu pierwotnego tytułu wykonawczego. Jest on jedynie uzupełniony o wymienione w art. 26 ca § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – dane dotyczące małżonka zobowiązanego.

Zgodnie z art. 26ca § 4 w związku z art. 26c § 4 ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu nie doręcza się odpisu kolejnego tytułu wykonawczego. Z przepisu tego nie wynika również obowiązek doręczania odpisu kolejnego tytułu wykonawczego małżonkowi zobowiązanego.