Czy z tytułu wydatków poniesionych na budowę magazynu pasz przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?

Czy z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynków magazynowo-gospodarczych (magazynu do składowania pasz) przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym? Czy budynkiem inwentarskim służącym do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich jest budynek magazynowo-gospodarczy (magazyn do składowania pasz)?

Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w piśmie RIO.II-025-21/22 z 07.07.2022 r. wskazując, że budynki służące do magazynowania i przechowywania pasz należy uznać za służące do chowu, hodowli i utrzymaniu zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich. Ulga przysługuje zatem jedynie z tytułu wydatków poniesionych na budynki służące do chowu, hodowli i utrzymaniu zwierząt gospodarskich, czyli przysługuje podatnikom podatku rolnego zajmujących się produkcją zwierzęcą.

Przepis ten zawiera pojęcia niezdefiniowane w systemie prawnym, np. pojęcie budynku inwentarskiego. W takiej sytuacji można odnieść się do pojęć stosowanych w statystyce publicznej przez Główny Urząd Statystyczny: budynki inwentarskie to np. obory, chlewnie, stajnie, kurniki.

Równocześnie WSA w Szczecinie w wyroku z 7 listopada 2019 r. sygn. akt I SA/Sz 538/19 orzekł, że ustawodawca, przewidując w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym możliwość przyznania ulgi z tytułu wydatków inwestycyjnych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich, wyraźnie wskazuje, że chodzi o budynki inwentarskie służące do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt. A zatem, nie chodzi tu o wszelkie, choćby pośrednio związane z utrzymaniem zwierząt budynki, lecz wyłącznie o te, które temu utrzymaniu służą, a więc zajęte są na ten cel. Wszystkie te warunki spełnia nowo wybudowany budynek gospodarczy – magazyn pasz. Nie budzi bowiem wątpliwości, że budynek (w którym przechowywana jest pasza dla bydła okoliczność niesporna i poparta protokołem z oględzin magazynu z dnia […] r.) służy do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich, a zatem posiada wszystkie cechy wymagane przez ustawodawcę w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym konieczne dla przyznania ulgi inwestycyjnej.