Zmiana wzoru zaświadczenia ZAS-W.

W Dzienniku Ustaw poz. 1451 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 9 lipca 2022 r.

W rozporządzeniu dostosowano terminologię do aktualnie obowiązującej w Ordynacji podatkowej, wyrazy „w formie dokumentu elektronicznego” zostały zastąpione wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej”. Stosownie bowiem do art. 126 § 1 Ordynacji podatkowej, sprawy podatkowe załatwiane są na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Rozporządzenie wprowadza ponadto w załączniku nr 1 nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W).

Z zaświadczenia ZAS-W z pkt IV usunięto pkt 2 – informację o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Zmiana ta jest wynikiem likwidacji w ustawie Ordynacja podatkowa przepisu art. 306e § 4 pkt 1 lit. c (ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301)).