Czym różni się data wydania od daty doręczenia decyzji?

W świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa czym innym jest data wydania decyzji, a czym innym data doręczenia decyzji.

W świetle art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia. Wyjątkiem od tej reguły są decyzje, o których mowa w art. 67d ustawy Ordynacja podatkowa czyli decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z urzędu. Decyzje te wiążą organ podatkowy od chwili ich wydania.

Datą wydania przez organ podatkowy decyzji jest data jej podpisania przez osobę upoważnioną do jej wydania, przy czym w razie wątpliwości jest to data umieszczona w decyzji (art. 210 § 1 pkt 2 ustawy z dnia Ordynacja podatkowa) (wyrok SN z dnia 2.10.2002 r. sygn. akt III RN 149/01).

Jeśli wziąć pod uwagę literalne znaczenie określenia „wydanie decyzji”, wynikające w szczególności z przepisów procesowych – art. 210 § 1 pkt 2 i art. 212 Ordynacji podatkowej, należy uznać, że pojęcie to odnosi się do sporządzenia aktu, zawierającego te elementy, o których mowa w art. 210 Ordynacji podatkowej. Wyrazem sporządzenia decyzji jest m.in. jej podpisanie przez osobę upoważnioną i opatrzenie datą wydania (art. 210 § 1 pkt 2 i 8). Potwierdza to brzmienie art. 212 Ordynacji podatkowej. Wynika z niego jednoznacznie odmienność instytucji wydania i doręczenia decyzji, a także sekwencja tych czynności, z których pierwszą jest wydanie poprzedzające doręczenie („Organ, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia”) (Uchwała składu 7 sędziów NSA z 17.12.2007 r. sygn. akt I FPS 5/07).